Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thuyết minh dự án Xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi trên vùng đất lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Thuyết minh dự án Xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi trên vùng đất lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản

1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi trên vùng đất lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản".

2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh.

3. Cơ quan chủ trì dự án: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

4. Đơn vị thực hiện dự án: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam.

5. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thanh Liêm, Lý Nhân.

- UBND,  HTX DVNN, HTX NTTS xã Chân Lý huyện Lý Nhân và xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

7.  Tổng kinh phí thực hiện dự án:  671.000.000 đồng.

Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp nông lâm nghiệp: 250.000.000 đồng;

- Vốn của hộ dân:                                                         421.000.000 đồng.

Văn phòng Sở