Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án:"Xây dựng mô hình lò sấy trong chế biến nông sản".

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án:"Xây dựng mô hình lò sấy trong chế biến nông sản".

1. Tên dự án:"Mô hình lò sấy trong chế biến nông sản".

2. Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Khuyến nông Hà Nam

3. Đơn vị phối hợp thực hiện:

- Phòng nông nghiệp huyện Bình Lục.

- HTX DVNN Đồn Xá - Bình Lục.

4.Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2023

5.Tổng kinh phí :                         615.000.000đồng.

(Sáu trăm mười lăm triệu đồng chẵn/.)

Trong đó: - Kinh phí hỗ trợ:         350.000.000 đồng.

                 - Kinh phí đối ứng:       265.000.000 đồng.

Văn phòng