Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: “Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp lúa cỏ năm 2023”.

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: “Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp lúa cỏ năm 2023”.
1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp lúa cỏ năm 2023”.
2. Cơ quan chủ trì dự án:             Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.
3. Đơn vị thực hiện dự án:           Chi cục Trồng trọt, BVTV & Kiểm Lâm.
4. Đơn vị phối hợp thực hiện:      Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lý Nhân.
5. Thời gian thực hiện:                 Tháng 01/2023 - 12/2023
6. Tổng kinh phí thực hiện dự án:               170.100.000 đồng                          
- Trong đó: 
+ Kinh phí SNKHNLN:                               45.000.000 đồng.                                   
+ Vốn của địa phương, tổ chức, cá nhân: 125.100.000 đồng.
Văn phòng