Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3. Tên Dự án: Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam.

3. Tên Dự án: Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam.

1. Tên Dự án: Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê hữu Hồng tỉnh Hà Nam.

2. Mục tiêu chính: Đảm bảo ổn định lâu dài công trình cống và âu thuyền Tắc Giang.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng.

4. Loại công trình, dự án: Dự án nhóm C; Công trình nông nghiệp & PTNT.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021.

6. Tổng mức đầu tư: 25.000,0 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân Trung ương.

8. Địa điểm xây dựng: Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

9. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

10. Tình trạng dự án: Đang tổ chức thi công xây dựng.

Phòng Quản lý XDCT