Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tiêu điểm  
29/05/2019
Tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus) và tôm hùm nước ngọt hay còn gọi là tôm hùm đất (Procambarus clarki) là hai loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai, không có tên trong Danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại tại Việt Nam, tôm càng đỏ được xác định là sinh vật ngoại lai xâm hại, tôm hùm nước ngọt được xác định là sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, nhập khẩu tôm càng đỏ, tôm hùm nước ngọt là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và trong lĩnh vực thủy sản. Các quy định pháp luật cụ thể như sau:
11/03/2019
Nhìn lại năm qua, sản xuất nông nghiệp 2018 của Hà Nam có nhiều khởi sắc. Cơ cấu nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá sản phẩm từng bước gắn với thị trường tiêu thụ. Các chương trương trình, đề án, dự án được triển khai tích cực và bước đầu đạt được các kết quả tích cực.
24/07/2018
Nông nghiệp hữu cơ được coi là một trong các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trước nguy cơ hiện hữu của “canh tác hóa học”, khai thác đến suy kiệt đất đai, nguồn nước.
12
Previous Page 1-15 Next Page