Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai bổ sung dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Công bố công khai bổ sung dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam ký các Quyết định số 137/QĐ-SNN, 138/QĐ-SNN và 139/QĐ-SNN về việc Công bố công khai bổ sung dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam, Công bố công khai kinh phí chương trình mục tiêu năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam, Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

1. 137. Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán Ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

2. 138. Quyết định Công bố công khai kinh phí chương trình mục tiêu năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

​3. 139. Quyết định Công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.
Mời bạn đọc tải về.

1. 137 QĐ công khai bs dự toán NS năm 2019 của Sở NN&PTNT.pdf

2. 138 QĐ công khai KP CTMT năm 2019 của Sở NN&PTNT.pdf

3. 139 QĐ công khai dự toán NS năm 2019 của VP Sở NN&PTNT.pdf

Phòng Kế hoạch Tài chính