Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy và Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy và Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND và Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 dự án đầu tư xây dựng

1. Dự án xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 (Quyết định số 783/QĐ-UBND). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được phê duyệt tổng cộng 09 gói thầu. Trong đó có 05 gói thầu nhỏ trong hạn mức chỉ định thầu 03 gói thầu có hạn mức đấu thầu rộng rãi trong nước và 01 gói thầu có hạn mức chào hành cạnh tranh trong nước. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý II năm 2019.

2. Dự án xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017(Quyết định số 784/QĐ-UBND). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được phê duyệt tổng cộng 08 gói thầu. Trong đó có 06 gói thầu nhỏ trong hạn mức chỉ định thầu và 02 gói thầu có hạn mức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý II năm 2019.

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam đang chủ trì phối hợp với Bên mời thầu là Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Hà Nam tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt HSMT để lựa chọn các nhà thầu trong thời gian tới.

Phòng Quản lý XDCT