Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 01/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Tiếp cận thông tin Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 01/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thực hiện Công văn số 481/VPUB-HCCKSTT, ngày 24/02/2023 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 01/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Công văn số 3425/UBND-HCCKSTT, ngày 19/12/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng Sở tổng hợp danh sách đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ TTHC chậm/trễ hạn trong tháng 01/2023. Đồng thời, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn. Giải trình bằng văn bản đến Lãnh đạo Sở về lý do chậm giải quyết hồ sơ, TTHC kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức cá nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả theo quy định.

2. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn xử lý dứt điểm các hồ sơ, TTHC đang giải quyết trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (tại Phụ lục 01 gửi kèm) để không làm ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của Sở, của tỉnh; Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Sở).

Văn phòng Sở đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Phụ lục 01 kèm theo.

47.1. Phụ_lục_01.xls

Văn phòng