Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu các dự án thuộc lĩnh vực Chi cục Chăn...

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu các dự án thuộc lĩnh vực Chi cục Chăn nuôi & Thú y thực hiện năm 2022
Tháng 10/2022 Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu các dự án thuộc lĩnh vực Chi cục Chăn nuôi & Thú y hực hiện năm 2022.

Tại mô hình thực hiện dự án, Hội đồng Khoa học Sở đánh giá Dự án được triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các hộ tham gia mô hình đã thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, được tư vấn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ các hạng mục khác đầy đủ theo quy định.

Đại diện tổ chức, hộ tham gia mô hình đã có những báo cáo, trình bày về kết quả thực hiện tại cơ sở, đồng thời nên lên một số khó khăn của các mô hình đang gặp phải hiện nay.

A1.jpg.png

Đánh giá của Hội đồng Khoa học Sở cho thấy Kết quả thực hiện các Dự án là cơ sở khoa học khẳng định hiệu quả của các mô hình, là giải pháp giúp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng lợi nhuận và xây dựng nền nông nghiệp tỉnh phát triển bền vững ./.           

Chi cục Chăn nuôi và Thú y