Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Chiều ngày 21/12/2020, UBND tỉnh tổ chức họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Về dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thành viên hội đồng thẩm định; các cơ quan đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo phòng Nông nghiệp huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố; lãnh đạo các xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

M2.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

 

- Hội đồng đã tiến hành thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho 3 xã An Đổ - huyện Bình Lục, Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên, Phù Vân - TP. Phủ Lý. Với nội dung cụ thể:  

+ Về hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của 3 xã (An Đổ, Mộc Bắc, Phù Vân) đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020.

+ Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới của 3 xã (An Đổ, Mộc Bắc, Phù Vân) đều đạt các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

+ Kết quả thưc hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cả 3 xã (An Đổ, Mộc Bắc, Phù Vân) đều đạt 4/4 tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020.

+ Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân: Được nhân dân đồng thuận cao; tỷ lệ các tiêu chí được hỏi đều đạt theo quy định.

+ Kết quả bỏ phiếu: 100% số phiếu nhất trí xét, công nhận 3 xã (An Đổ, Mộc Bắc, Phù Vân) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

M1.jpg 

Các thành viên hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020

- Thông qua hội nghị: Đ/c Nguyễn Đức Vượng giao Sở Nông nghiệp & PTNT (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận 3 xã An Đổ - huyện Bình Lục, Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên, Phù Vân - TP. Phủ Lý đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; các Sở, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đảm bảo bền vững. Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý rác thải tại hộ, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, mô hình tự quản về an ninh trật tự xã hội… UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã sau khi được công nhận tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí chưa thưc sự bền vững như tiêu chí về môi trường, tiêu chí về thu nhập… tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng nông thôn mới bền vững.  

Chi cục Phát triển nông thôn