Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
Ngày 30 tháng 3 năm 2020 Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số: 33/KH-SNN về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Theo đó kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025, Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục mục tiêu thực hiện phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn diện, hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế địa phương. Tăng cường áp dụng công nghệ cao trong sản xuất để giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển doanh nghiệp nông nghiệp; duy trì, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo các ngành hàng, nhóm sản phẩm chủ lực của địa phương; giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn.

Nội dung chi tiết cảu bản Kế hoạch.

02. KTXH 5 năm 2016.2020, XDKH 2021-2015.pdf

Phòng Kế hoạch Tài chính