Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Ngày 05/01/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNN về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

          Thực hiện Kế hoạch số 3903/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính (TTHC), quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC...

Cắt giảm chi phí về thời gian và chi phí tuân thủ của người thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Đồng thời tiết kiệm chi phí của Nhà nước trong việc giải quyết TTHC.

2. Yêu cầu

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, có trọng tâm đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm một TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp, với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

 Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC (Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực, đáp ứng mục tiêu đặt ra; phải dự kiến nội dung cần bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ).

          II. PHẠM VI, PHƯƠNG HƯỚNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

 1. Phạm vi rà soát, đánh giá

            Rà soát các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doang nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, vản bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết vẫn còn kéo dài so với thực tế để đề xuất phương án đơn giản hóa.
 2. Phương thức rà soát, đánh giá TTHC

            Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫ về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

            3. Nội dung rà soát, đánh giá TTHC

            Các phòng, Chi cục chủ động kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC và công bố TTHC các cấp theo quyết định công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành có liên quan.

            Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các TTHC, nhóm TTHC tại các cấp đã được công bố, kịp thời pháp hiện các TTHC, nhóm TTHC không phù hợp, có mâu thuẫn, chồng chéo để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

            Trong quá trình rà soát, đánh giá nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân hoặc có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Sở) để tổ chức rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC.

            4. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC

            Các phòng, Chi cục tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá gồm: nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC, lý do, chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa, kiến nghị thực thi.

            Các phòng, Chi cục tổng gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Sở), để xem xét, đánh giá chất lượng.

            Trên cơ sở đánh giá chất lượng các phòng, Chi cục hoàn thiện kết quả rà soát, đánh và Dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC đối với từng TTHC, từng nhóm TTHC, từng lĩnh vực theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Đối với các đơn vị, phòng ban chuyên môn

            Thủ trưởng các đơn vị trong ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý lĩnh vực chỉ đạo xây dựng Kế hoạch rà soát cụ thể của đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Sở) trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp theo dõi. Trực tiếp chỉ đạo việc rà soát TTHC. Tham mưu đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tiến độ thực hiện, chất lượng kết quả rà soát.

            Các đơn vị hoàn thành và gửi kết quả rà soát TTHC và dự thảo quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC về Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 để xem xét đánh giá chất lượng.

            2. Văn phòng Sở

            Hướng dẫn phương pháp, cách thức rà soát; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị trong Sở.

            Kiểm tra chất lượng rà soát, kết quả rà soát của các đơn vị; trường hợp kết quả rá soát chưa đạt yêu cầu, Văn phòng Sở không tiếp nhận, trả lại và đề nghị đơn vị rà soát bổ sung để đạt mục tiêu đề ra; đồng thời báo cáo và đế xuất Giám đốc Sở phê bình các đơn vị không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

            Theo dõi, tổng hợp những khó khăn vưỡng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời chỉ đạo giải quyết.

            Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa TTHC của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành Trung ương thông qua.

            3. Kinh phí rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

            Thực hiện theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

            Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị báo cáo Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.
Văn phòng