Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: “Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất cây nho chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm v...

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: “Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất cây nho chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững”.

1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất cây nho chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững".

2. Cơ quan chủ trì dự án: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

3. Đơn vị thực hiện dự án: Chi cục Trồng trọt & BVTV.

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên.

- UBND xã Trác Văn, HTX DVNN Trác Văn, thị xã Duy Tiên.

5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022.

6. Kinh phí thực hiện dự án:

Tổng kinh phí:                                                     638.060.000, trong đó:

- Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước:      294.000.000 đồng.

- Kinh phí đối ứng của dân:                                   344.060.000 đồng.

Văn phòng