Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi lợn thương phẩm sử dụng hệ thống máng ăn tự động

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi lợn thương phẩm sử dụng hệ thống máng ăn tự động

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi lợn thương phẩm sử dụng hệ thống máng ăn tự động.

2. Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Khuyến nông Hà Nam.

3. Đơn vị phối hợp thực hiện:

          - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kim Bảng

          - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lý Nhân

          - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bảng

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Nhân

          - Các hộ nông dân tham gia dự án.

4. Thời gian thực hiện: trong năm 2022

5. Tổng kinh phí thực hiện dự án:              3.921.850.000 đồng.

(Ba tỷ chín trăm hai mươi mốt triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

          Trong đó:

          - Kinh phí SNKHNLN của tỉnh:                      250.000.000 đồng.

          - Kinh phí của dân:                                       3.671.850.000 đồng.

Văn phòng