Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: “Xây dựng mô hình nuôi tôm đồng kết hợp trong ao nuôi thâm canh cá”.

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: “Xây dựng mô hình nuôi tôm đồng kết hợp trong ao nuôi thâm canh cá”.

1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình nuôi tôm đồng kết hợp trong ao nuôi thâm canh cá".

2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

3. Cơ quan chủ trì dự án: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thanh Liêm.

- UBND xã Thanh Hải.

- HTX NTTS Thanh Hải, huyện Thanh Liêm.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

6.  Tổng kinh phí thực hiện dự án:  1.026.250.000 đồng.

Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp nông lâm nghiệp: 200.000.000 đồng.

- Vốn của hộ dân:                                                         826.250.000đồng.

Văn phòng