Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2022”.

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2022”.

1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2022".

2. Cơ quan chủ trì dự án:             Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

3. Đơn vị thực hiện dự án:         Chi cục Trồng trọt, BVTV và Kiểm lâm.

4. Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Bình Lục.

5. Thời gian thực hiện:             Tháng 01/2022 - 12/2022

6. Tổng kinh phí thực hiện dự án:                                     880.700.000 đồng          

           Trong đó: + Kinh phí SNKHNLN:                              226.000.000 đồng.

                             + Vốn của địa phương, tổ chức, cá nhân: 654.700.000 đồng.

Văn phòng