Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch số: 1722/KH-UBND thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Ban hành Kế hoạch số: 1722/KH-UBND thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
Thực hiện Công văn số 6191/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2017 như sau:

          Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số: 1722/KH-UBND thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Nội dung Kế hoạch số: 1722/KH-UBND

2. Biểu mẫu Kế hoạch số: 1722/KH-UBND