Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016

         Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016. Nội dung cụ thể chi tiết của Kế hoạch, Phụ lục kèm theo sau:

1. Kế hoạch số: 1714/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016.

2. Phụ lục Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016./.

Văn Minh