Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt dự án Cải tạo, kiên cố hoá kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, Khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt dự án Cải tạo, kiên cố hoá kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, Khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn

- Tên dự án: Cải tạo, kiên cố hoá kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, Khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

- Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

A. Gói số 1:

- Tên gói thầu: (gói thầu số 01): Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, Khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn.

- Nội dung của gói thầu được phê duyệt trong KHĐT

+ Giá trị gói thầu được duyệt: 36,988 tỷ đồng;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước có sở tuyển;

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ;

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn  nhà thầu: Quý I năm 2018;

+ Loại hợp đồng: Trọn gói;

Quá trình lựa chọn nhà thầu

STTNội dungVăn bản đính kèm (bản chụp)
AChuẩn bị đấu thầu
1.1Đăng tải kế hoạch đấu thầu Có đăng tải ngày 03/03/2018

Trên trang muasamcong.mpi.gov.vn

 

1.2Đăng tải danh sách NT trúng sở tuyểnCó đăng tải ngày 08/3/2018

Trên trang muasamcong.mpi.gov.vn

 

2.Mời thầu
2.1Thông báo đến nhà thầu trúng sơ tuyểnCó thông báo gửi đến nhà thầu11/TB-SNN ngày 03/04/2018
2.2Thời gian phát hành HSMTTừ 7h30 ngày 04/4/2018 đến trước 9h00 ngày 24/4/2018. 
2.5Thời điểm đóng thầu9h00 ngày 24/4/2018 
BMở thầu
1.Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật9 giờ 30 ngày 24/4/2018; tại phòng 303 nhà A Sở Nông nghiệp và PTNT Hà NamBiên bản mở thầu
 Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đề xuất tài chính14 giờ 30 ngày 26/4/2018; tại phòng 303 nhà A Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 
3Thương thảo hợp đồngBiên bản thương thảo hợp đồng ngày 27/4/2018  

 

Các văn bản pháp lý đã thực hiện trong quá trình đấu thầu:

 

2Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu số 01: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn24/QĐ-SNN06/03/2018
3Quyết định phê duyệt kết quả sơ thuyển lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn41A/QĐ-SNN28/03/2018
4Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng sơ tuyển gói thầu 01: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn11/TB-SNN03/04/2018
5Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn45/QĐ-SNN03/04/2018
6Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 01: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án:  Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn 62/QĐ-SNN26/04/2018
7Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 01:  Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn26/TB-SNN26/04/2018
8Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn64/QĐ-SNN27/04/2018
9Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả hạng mục chung) thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn65/QĐ-SNN27/04/2018

 

B. Gói thầu số 2:

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và phần điệnthuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, Khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn.

            Các mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Ngày 03/03/2018 trên trang muasamcong.mpi.gov.vn

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu: Ngày 26/03/2018 trên trang muasamcong.mpi.gov.vn và báo đấu thầu số 55 ngày 26/03/2018

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 7h30 ngày 29/3/2018 đến trước 9h00 ngày 18/4/2018.

+ Thời gian mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 9h30 ngày 18/4/2018.

- Nội dung gói thầu được duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển

+ Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

+ Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2018

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công;

 

Các văn bản pháp lý đã thực hiện:

 

4Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 02- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và phần điện thuộc dự án: Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công nghiệp, khu đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn 37A/QĐ-SNN23/03/2018
5Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và phần điện thuộc dự án:  Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công  nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn60/QĐ-SNN20/04/2018
6Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và phần điện thuộc dự án:  Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công  nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn25/TB-SNN20/04/2018
7Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và phần điện thuộc dự án:  Cải tạo, kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các Khu công  nghiệp, khu đô thị  và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn63/QĐ-SNN26/04/2018


Văn phòng
Tin liên quan