Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
08/11/2023
Quyết định 2109/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tỉnh Hà Nam năm 2024
27/09/2022
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022 như sau:
25/09/2022
Ngày 17/9/2022 UBND tỉnh Hà Nam vừa ký Quyết định số 1755/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
12345
Previous Page 1-15 Next Page